ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโนโลยี ( รวม 5 ตึก)


รายละเอียดโครงการ:

 

เจ้าของโครงการ(Owner)    :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            วิทยาเขตศรีราชา 

1) อาคารต่อเรือ

2) อาคารธุรกิจศึกษา

3) อาคารวิศวกรรม

4) อาคารสัมนา